วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพร่วมสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ ดร.นิรมล พรมนิล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ชุมชนวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนวัดทองนพคุณ พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในวัดทองนพคุณ โดยถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน