กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต

           วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองบริหารงานวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากรกองบริหารงานวิจัย จัดการประชุมกอง ครั้งที่ 2 (2/2564) ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง โดยได้มีการรายงานความก้าวหน้าและการดำเนินงานของกองบริหารงานวิจัย

           และในช่วงท้ายได้มีการให้ความรู้ตารางการลงข้อมูลเว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย ตามข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2564 พร้อมความคืบหน้าการปรับปรุงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริหารงานวิจัย และแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บุคลากรกองบริหารงานวิจัย ได้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันต่อไป