การรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและการรายงานความก้าวหน้าโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

          กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและการรายงานความก้าวหน้าโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม Utopia Ballroom โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มหาวิทยาลัยเทคโนลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยาย Techniques, Tips and Ethics for Research Publications เพื่อมาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนะนำเทคนิคด้านการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีพะเยาในการเป็นประธานเปิดงาน รวมไปถึงให้นโยบายและวางเป้าหมายของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

          ตลอดจนมีการจัดเวทีเสวนา “กลยุทธ์และความท้าทายกับเป้าหมาย Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่วัดจากจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (No. of International publication) ที่มหาวิทยาลัยได้ผลักดันให้ทุกคณะและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไก โครงการ Super KPI จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะนำไปใช้ในการออกแบบการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคณะ โดยมีคณบดีและผู้แทนคณบดีแต่ละคณะร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึง Key success factors ร่วมกัน

          นอกจากนี้ได้มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 6 หน่วย และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดของหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้ง 45 หน่วย ที่ได้รับการจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยและทุน Fundamental Fund จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)