กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ทองคำเปลว และนางนางสาวหร้อหนะ มัยหมาด บุคลากรกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น” โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรม จำนวน 37 คน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย