กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วย บุคลากรกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานระบบ UP ITA และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบข้อซักถาม การทบทวนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา