กองบริหารงานวิจัย
Division of Research Administration (DRA)
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร 054 - 466666
ต่อ 1045 - 1049
แฟกซ์ 054 - 466714

dra@up.ac.th

จันทร์ - ศุกร์
08:00 AM - 04:30 PM