กองบริหารงานวิจัยจัดประชุมบุคลากร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมบุคลากร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy เเละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564

รายละเอียด