กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสารบรรณ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

(ยกเลิก)

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของุทนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

หน่วยทุนบริการวิชาการ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2553

หน่วยสารบรรณ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติของกองบริหารงานวิจัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

2. ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2562

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562

3. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการทำนุฯ ปี 2562

4. ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

6. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

7. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มใบขอสร้างและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

8. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มรูปภาพและรายละเอียดครุภัณฑ์

9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเเละบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนับการวิจัยเเละนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุน โดยตรงหรือจากส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

10. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2562

11. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนเพื่อการจัดหาจากแหล่งทุนภายนอก หลักเกณฑ์เเละวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ. 2561

หน่วยทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. 2559

หน่วยทุนบริการวิชาการ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบเเทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบเเทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายใน สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556

หน่วยวารสารนเรศวรพะเยา

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ เเละค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการเขียนบทความปริทัศน์วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกองบรรณาธิการเเละกรรมการวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560

หน่วยรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

หน่วยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/ เผยแพร่

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2561

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562

6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561

หน่วยสารบรรณ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3024_2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

2. คำสั่ง 2116/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน

3. คำสั่ง 1589/2563 เรื่อง มอบอำนาจหน้าให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

4. คำสั่ง 2118/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. คำสั่ง 2119/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. คำสั่ง 4038/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4

7. คำสั่ง 4501/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 821/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก - จ่ายวัสดุ กองบริหารงานวิจัย

9. คำสั่ง 2114/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

10. คำสั่ง 2117/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

11. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2571/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. คำสั่ง 2033/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยทุนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

หน่วยนิทรรศการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

หน่วยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/ เผยแพร่

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562