ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

หน่วยสารบรรณ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติของกองบริหารงานวิจัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

2. ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2562

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562

3. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการทำนุฯ ปี 2562

4. ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

6. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

7. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มใบขอสร้างและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

8. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มรูปภาพและรายละเอียดครุภัณฑ์

หน่วยรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562

หน่วยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/ เผยแพร่

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2561

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

หน่วยสารบรรณ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3024_2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

2. คำสั่ง 2130/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน

3. คำสั่ง 1589/2563 เรื่อง มอบอำนาจหน้าให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

4. คำสั่ง 2132/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. คำสั่ง 2131/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

6. คำสั่ง 4038/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4

7. คำสั่ง 4501/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 821/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก - จ่ายวัสดุ กองบริหารงานวิจัย

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. คำสั่ง 2033/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยทุนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

หน่วยนิทรรศการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

หน่วยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/ เผยแพร่

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562