กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสารบรรณ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566

หน่วยบริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2559

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา

2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พ.ศ. 2553

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2554

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2554

หน่วยสารบรรณ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2566

หน่วยการเงินและบัญชี

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

(ยกเลิก)

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและการพัสดุของุทนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

หน่วยทุนบริการวิชาการ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2553

หน่วยสารบรรณ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติของกองบริหารงานวิจัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

2. ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2562

หน่วยบริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2562

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

8. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ 2563

10. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. 2564

หน่วยการเงินและบัญชี

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบ แทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายใน สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2566

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบ แทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2566

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562

3. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการทำนุฯ ปี 2562

4. ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

6. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

7. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มใบขอสร้างและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

8. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มรูปภาพและรายละเอียดครุภัณฑ์

9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเเละบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนับการวิจัยเเละนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุน โดยตรงหรือจากส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

10. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2562

11. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนเพื่อการจัดหาจากแหล่งทุนภายนอก หลักเกณฑ์เเละวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ. 2561

หน่วยทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. 2559

หน่วยทุนบริการวิชาการ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบเเทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบเเทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายใน สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556

หน่วยวารสารนเรศวรพะเยา

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ เเละค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการเขียนบทความปริทัศน์วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกองบรรณาธิการเเละกรรมการวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560

หน่วยรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

3. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564

หน่วยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/ เผยแพร่

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2561

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562

6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565

8. ประกาศมหหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561

BMI Challenge

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลการประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม)

หน่วยสารบรรณ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3024_2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 821/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก - จ่ายวัสดุ กองบริหารงานวิจัย

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. คำสั่ง 2033/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยทุนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

3. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยนิทรรศการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

หน่วยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/ เผยแพร่

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562

BMI Challenge

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลการประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566