แบบฟอร์ม

หน่วยสารบรรณ

1. แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

2. แบบฟอร์มขอชี้แจงการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

3. แบบฟอร์มใบลาป่วย-กิจ-คลอด

4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

5. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

6. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

3. ตารางแผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (Word)

4. ตารางแผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (Excel)

5. ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)ใบเสนอซื้อ/จ้าง(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) (มพ.กค.01)

6. ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) (มพ.กค.02)

7. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8. แบบฟอร์มใบเสนอราคา

9. แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

10. แบบฟอร์มยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์กองบริหารงานวิจัย

11. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ (F-พส-001)

หน่วยทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน/ทุนวิจัยตามนโยบายประเทศ

1. แบบฟอร์มงบประมาณแผ่นดิน/ทุนวิจัยตามนโยบายประเทศ

2. คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย

3. โครงการการบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. แบบฟอร์มทุนวิจัยภายนอก

แบบฟอร์มทุนบัณฑิต (วช.)

1. วช1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ1

2. วช2 ขออนุมัติเบิกเงิน

3. วช3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ

4. วช4 ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

5. วช5 ขออนุมัติปิดโครงการ

6. ใบสำคัญรับเงิน

หน่วยทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

1. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

2. หนังสือลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

4. คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ผ่านระบบ UPRM สำหรับผู้ประสานงานคณะ

5. คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการงบประมาณส่วนตัว

1. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/บริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการวิจัย/บริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว

3. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) โดยใช้งบประมาณส่วนตัว

4. คู่มือการดำเนินโครงการวิจัย/บริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ผ่านระบบ UPRM

หน่วยทุนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

1. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

หน่วยทุนวิจัย Unit of Excellence

1. แบบฟอร์มหน่วยทุนวิจัย Unit of Excellence

หน่วยทุนบริการวิชาการ

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1. เอกสารการขี้นทะเบียนที่ปรึกษา

2. เอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3. หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

บันทึกข้อตกลง (MoU/MoA)

1. บันทึกข้อตกลง (MoU/MoA)