หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562

3. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการทำนุฯ ปี 2562

4. ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

6. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

7. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มใบขอสร้างและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

8. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มรูปภาพและรายละเอียดครุภัณฑ์

9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเเละบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนับการวิจัยเเละนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุน โดยตรงหรือจากส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

10. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2562

11. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนเพื่อการจัดหาจากแหล่งทุนภายนอก หลักเกณฑ์เเละวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ. 2561

หน่วยทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ระดับคณะ พ.ศ. 2559

หน่วยทุนบริการวิชาการ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบเเทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบเเทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายใน สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2556

หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. คำสั่ง 2033/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยทุนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

3. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยทุนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

1. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

หน่วยทุนวิจัย Unit of Excellence

1. แบบฟอร์มหน่วยทุนวิจัย Unit of Excellence

หน่วยทุนบริการวิชาการ

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด