หน่วยทุนวิจัย/บริการวิชาการ

1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562

3. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการทำนุฯ ปี 2562

4. ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

6. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

7. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มใบขอสร้างและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

8. เอกสารแนบท้ายประกาศ - แบบฟอร์มรูปภาพและรายละเอียดครุภัณฑ์

หน่วยทุนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

1. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

หน่วยทุนวิจัย Unit of Excellence

1. แบบฟอร์มหน่วยทุนวิจัย Unit of Excellence

หน่วยทุนบริการวิชาการ

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด