นักวิจัย กับ นักจัดการงานวิจัย

           ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวว่า นักวิจัย กับ นักจัดการงานวิจัย ต่างกันตรงที่ทักษะด้าน Strategic Communication และ Policy Advocacy