รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

           "การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารเวลา" เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการบริหารงานวิจัย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง กล่าวโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการ มหาวิทยาลัยพะเยา