อำนาจหน้าที่ กองบริหารงานวิจัย

นางสาวอัญชลี เทียมคีรี

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

โทร : 054-466666 ต่อ 1045

          ภาระหน้าที่ บริหารจัดการงานภายในกองบริหารงานวิจัย ให้บรรลุตามภารกิจของกองบริหารงานวิจัย ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของกองบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

          1. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานธุรการ

          2. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

          3. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

          4. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

          

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มีอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

          1.อนุญาตการลาคลอดบุตร การลาป่วย การลาพักผ่อน การลากิจส่วนตัว การลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอดของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกองบริหารงานวิจัย ครั้งหนึ่งตามจำนวนกำหนดวันอนุญาต ในอำนาจของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          2.อนุมัติการให้ใช้สถานที่ในส่วนที่กองบริหารงานวิจัยดูแลรับผิดชอบ

          3.อนุมัติการยืมวัสดุและครุภัณฑ์ของกองบริหารงานวิจัย

          

ข้อมูลติดต่อ

          นางสาวอัญชลี เทียมคีรี

          ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

          หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1045

          E-mail : anchalee.th@up.ac.th