ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในหัวข้อ "หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย"

     ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในหัวข้อ "หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย" โดยมีวิทยากร ดังนี้

     1. ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ มหาวิทยาลัยพะเยา

     2. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ มหาวิทยาลัยพะเยา

     3. ผศ.ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     4. ผศ.ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     5. รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     6. ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมศาสตร์

     ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Active Learning (CE07102) มหาวิทยาลัยพะเยา

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 097-9720276 นางสาววราภรณ์ เครือมา / นางสาวแววดาว ทิพวงค์