เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันนี้ - 6 กันยายน 2562)

กองบริหารงารวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ภายในวันนี้ - 15 สิงหาคม 2562 และสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ภายในวันนี้ - 6 กันยายน 2562

 

 

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/downloadresearch2564