“โครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย" ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัด เชียงราย

กองบริหารงานวิจัย จัด "โครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย" ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัด เชียงราย โดยนำบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบริหารการวิจัยของคณะ/วิทยาลัย เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประสานงานวิจัยในระดับคณะ/วิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำกระบวนการพัฒนางานระบบบริหารงานวิจัยที่เหมาะสมภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น