เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าสู่สังเวียนการเขียน UP Paper Camp ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562

 

กองบริหารงานวิจัย มีกำหนดจัดโครงการ UP Paper Camp ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยให้กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ให้สามารถเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

โดยสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/zrsJj6joyBzhdQLz6 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสิริทัชญา พามณี โทร.1047