เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมนา เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ" (มีค่าลงทะเบียน)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนา เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ" (Cannabis research and innovation for medical use and commercialization in Thailand and European country)


ค่าลงทะเบียน 500 บาท /คน (อาหารว่าง อาหารกลางวัน งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome night) และเอกสารประกอบการสัมมนา)
โดยวิทยากร
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพาณิชย์ จาก Cannabis Catalysts ประเทศ สาธารณรัฐออสเตรีย ( https://www.cannabiscatalysts.com/

 

เอกสารประกอบการประชุม: 

1.ดาวน์โหลด

2.ดาวน์โหลด

3.ดาวน์โหลด


  *** เปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi7jWOw8GvzC6dlf2s_8pWXHFz3MniBq3uNfnp5miZ-AjWsA/viewform 
 หรือ

*** ชำระเงินเป็นรายบุคคล ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 ได้ที่ "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ชื่อบัญชี เงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย เลขที่ 891-229144-4"
*** ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุ ชื่อ - นามสกุล มาที่ Email: winitta.lu@up.ac.th
*** มหาวิทยาลัยมขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบตามจำนวนที่กำหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาววินิตตา ลือชัย และ นางสาวสุดาพร  อาจหาญ
โทร: 0 5446 6666 ต่อ 1045-8
โทรสาร: 0 5446 6714