ประชาสัมพันธ์เปิดรับการยื่นข้อเสนอในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

โดยมีกำหนดการยื่นข้อเสนอ
ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1yyoHAio6P9H2oH3Gk0xiXaUZke9bZP72/view?usp=sharing