ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร “คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (Thailand Agricultural Research Repository) TARR”

ตามที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร “คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (Thailand Agricultural Research Repository) TARR” ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการความรู้ด้านการวิจัยและข้อมูลสราสนเทศที่เกี่ยวข้อง สามารถนำเข้าข้อมูลและสืบค้นได้ผ่าน เว็บไซต์ http://www.tarr.arda.po.th/