ประกาศผลการพิจารณา Flagship 2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ประกาศจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปี 2563 โดยมีผลการพิจารณาแต่ละกรอบการวิจัย ดังไฟล์เอกสารแนบ สำหรับกรอบการวิจัยอื่นๆ เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาเบื้องต้นครบถ้วนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2271