ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  

โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 - 16.30 ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ 

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/1cJg0t5pmZ5NPzBGbwkR7BNTsCPaGB-TL/view?fbclid=IwAR0U2PZYLWRlo4yL1M-93J37n475jDTPvgBTKelAF9sQJsFqQrMzQ67KE-U