ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการ จากสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน

ตามที่ สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 12 โครงการ รายละเอียดประกอบการว่าจ้างที่ปรึกษาของแต่ละโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้
1. จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 23/2563
2. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก
3. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
4. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 24/2563
5. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 15/2563
6. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
7. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต
8. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท
9. จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก
10. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรค์โลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 21/2563
11. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
12. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

13. จ้างที่ปรึกษา ศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

14. จ้างที่ปรึกษา ศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 

15. ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ (FameLab Thailand 2020) ครั้งที่ 5