ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดข้อเสนอดังนี้

1.ข้อเสนอทางเทคนิคและราคาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง

2.ข้อเสนอทางเทคนิคและราคาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี

3.ข้อเสนอด้านคุณภาพและราคาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล

4.ข้อเสนอด้านคุณภาพและราคาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง

5.ข้อเสนอด้านคุณภาพและราคาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน