ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ส่งข้อเสนอผ่านทาง www.nriss.go.th เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 14 เมษายน 2563


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2282