เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ "e-ASIA Joint Research Program" ประจำปี 2564 (FY2021)

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง ดังนี้


1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มหาสมุทร และพื้นที่ชายฝั่ง
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์


โดยขยายระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  สามารถยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2285