ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

 

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบการวิจัย
I. Education Technology (Edtech)
II. Health Technology (HealthTech)
III. Finance Technology (FinTech)
IV. Agriculture Technology (AgriTech)
V. Government Technology (GovTech)
VI. Manpower Technology (ManTech)
VII. Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda (AgendaTech)

โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2563 
สามารถส่งข้อเสนอโครงการ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ apply.defund@onde.go.th

- ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
- หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ และเกณฑ์การประเมินคะแนน ปี 63 (ตามประกาศฯ 2563 ครั้งที่ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://bit.ly/2YrWxQv