บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ระยะเวลายื่นข้อเสนอโครงการ : 1 - 30 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณกิติ์สิริรัตน์ กูลเกื้อ
โทรศัพท์: 0 2117 6459
e-mail: kitsirirat.koonkuer@nstda.or.th

คุณรัชพล เธียรชุติมา
โทรศัพท์ : 0 2117 6445
e-mail : ratchapon@nstda.or.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2287