สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ 2 แผนงาน ดังนี้
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
2. แผนพลังงานทดแทน

 

เอกสารการยื่นข้อเสนอโครงการดาวน์โหลดได้ที่:
https://drive.google.com/open?id=1JpBSBZWK7g1_gR5l3-sX4mkOLnANUL_m

สามารถส่งเอกสารการยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563  ณ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารการยื่นข้อเสนอโครงการทั้งหมดมายัง อีเมลล์ : jj2528.bu@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
กองบริหารงานวิจัย งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ 
โทร. 094-6289076 
อีเมลล์ : jj2528.bu@gmail.com