ประกาศการให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2563

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2563 โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6-12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสนับสนุนนักวิจัยชาวต่างชาติรุ่นเยาว์ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมคิดค้นวิจัยในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยในโครงการตามความถนัดของตน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิจัยที่ปรึกษาชาวเกาหลี

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและพิจารณาใบสมัครตามที่ NRF กำหนด ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤษภาคม 2563 โดยเว้นวันหยุดราชการและถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่:
https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ-ประจำปี-2563