สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาของประเทศไทย 
2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่  20 กรกฎาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการผ่านทาง  http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306