บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humantity)

 

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
     เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ  เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563  – 22 ตุลาคม 2563


     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

     https://www.nxpo.or.th/B/covid19-fund-social-and-humantity