กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2563 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) กรอบวงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่:
http://granting.thaimediafund.or.th/login.html

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 เวลา 16:30 น.

สามารถส่งข้อเสนอโครงการและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/34/875