กทปส. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5)

           กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5) ภายใต้กรอบวงเงิน 63,000,000 บาท (หกสิบสามล้านบาทถ้วน) ได้แก่ โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. 


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://btfp.nbtc.go.th/node/1530