กทปส. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4)

กทปส. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ใต้กรอบวงเงิน 670,000,000 บาท ได้แก่
          1. โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
          2. โครงการทดลองและถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับ Smart Factory/Manufacturing
          3. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตำแหน่งการเผาในที่โล่งโดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones) 
          4. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่สำหรับกรณีการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล เทคโนโลยี 5G และกิจการอื่นในย่านความถี่ ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ และ ๒๘ กิกะเฮิรตซ์
          5. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาตำแหน่งของวัตถุในอวกาศ
          6. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศและเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย       
          7. โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ภูมิสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขและการป้องกันเตือนภัยในพื้นที่ชนบทหรือแนวชายแดน

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://btfp.nbtc.go.th/node/1522