เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ระดับ Premier League ประจำปีงบประมาณ 2564 (เปิดรับ - 2 พฤศจิกายน 2563 !!!)

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence :UoE)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับ Premier Leagu สำหรับบุลคากรหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/downloadUoE2564_1 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2563