สวก. เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid 19)" ประจำปีงบประมาณ 2564

 

          สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid-19)” เดินหน้าพัฒนาต่อยอดการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

          กรอบวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เน้นการมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มุ่งวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research) โดยหน่วยงานที่มีศักยภาพต่อยอดได้ (Functional Based Research) อย่างมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในแต่ละภาคส่วน โครงการวิจัยแต่ละโครงการต้องมีขั้นของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายและผลลัพธ์เป็นรูปธรรม นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยหัวหน้าคณะวิจัยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีงบประมาณการดำเนินงานที่เหมาะสม และเป็นโครงการที่คุ้มค่ากับการลงทุน

          นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของสวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ QR Code หรือ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6319 ตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น