เปิดรับการยื่นข้อเสนอ ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือกดังรายละเอียด กำหนดยื่นข้อเสนอ จำนวน 6 ชุด ในวันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียด