สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับโครงการจ้างที่ปรึกษา

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ  (ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) จำนวน 12 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

2. โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) ชีตอนกลาง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

3. โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เชียงใหม่-ลำพูน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

4. โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (AreaBased) มูลตอนกลาง บุรีรัมย์-สุรินทร์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

5. โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เกาะภูเก็ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

6. โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

7. โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

8. โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

9. โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (รายละเอียด)

10. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียด)

11. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง (รายละเอียด)

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย : การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (รายละเอียด)