ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 จำนวน 8 ประเภททุน ได้แก่ 
1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6328