ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและ การบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563

             ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2563 เพื่อให้วินิจฉัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 นั้น
               เพื่อให้การดำเนินการวัจิยและนวัตกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจัย จึงขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ได้ที่ ประกาศ หน่วยทุนวิจัย / บริการวิชาการ 
 http://www.dra.up.ac.th/updraeqa/imperative/index3  หรือhttp://www.dra.up.ac.th/uploads/download_file/img/20210106085316_39987178.pdf

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และยึดถือปฏิบัติต่อไป จะขอบคุณยิ่ง