กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งการให้ทุนออกเป็น 3 ประเภท
1. การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) กรอบวงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
- กลุ่มเด็กและเยาวชน
- กลุ่มผู้สูงอายุ
- กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
- กลุ่มประชาชนทั่วไป
2. การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
3. การให้ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ http://www.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.