ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

หน่วยสารบรรณ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3024_2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

2. คำสั่ง 2116/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน

3. คำสั่ง 1589/2563 เรื่อง มอบอำนาจหน้าให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

4. คำสั่ง 2118/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. คำสั่ง 2119/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. คำสั่ง 4038/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4

7. คำสั่ง 4501/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 821/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก - จ่ายวัสดุ กองบริหารงานวิจัย

9. คำสั่ง 2114/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

10. คำสั่ง 2117/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

11. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2571/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม

หน่วยสารบรรณ

1. แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

2. แบบฟอร์มขอชี้แจงการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

3. แบบฟอร์มใบลาป่วย-กิจ-คลอด

4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

5. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

6. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

3. ตารางแผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (Word)

4. ตารางแผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (Excel)

5. ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)ใบเสนอซื้อ/จ้าง(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) (มพ.กค.01)

6. ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) (มพ.กค.02)

7. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8. แบบฟอร์มใบเสนอราคา

9. แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

10. แบบฟอร์มยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์กองบริหารงานวิจัย

11. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ (F-พส-001)