ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

หน่วยสารบรรณ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3024_2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

2. คำสั่ง 2130/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน

3. คำสั่ง 1589/2563 เรื่อง มอบอำนาจหน้าให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

4. คำสั่ง 2132/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. คำสั่ง 2131/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

6. คำสั่ง 4038/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4

7. คำสั่ง 4501/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 821/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก - จ่ายวัสดุ กองบริหารงานวิจัย

แบบฟอร์ม

หน่วยสารบรรณ

1. แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

2. แบบฟอร์มขอชี้แจงการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

3. แบบฟอร์มใบลาป่วย-กิจ-คลอด

4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

5. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

6. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

3. ตารางแผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (Word)

4. ตารางแผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (Excel)

5. ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)ใบเสนอซื้อ/จ้าง(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) (มพ.กค.01)

6. ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) (มพ.กค.02)

7. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8. แบบฟอร์มใบเสนอราคา

9. แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

10. แบบฟอร์มยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์กองบริหารงานวิจัย

11. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ (F-พส-001)

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

1. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

3. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

2. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1

3. รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

4. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 2

6. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7.รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

8. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3

10. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11. แบบรายงานผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

12. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13. งานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน

        - เดือนกรกฎาคม

        - เดือนสิงหาคม

        - เดือนกันยายน

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน

        - เดือนตุลาคม

        - เดือนพฤศจิกายน

        - เดือนธันวาคม

        - เดือนมกราคม

        - เดือนกุมภาพันธ์

        - เดือนมีนาคม

        - เดือนเมษายน

        - เดือนพฤษภาคม

        - เดือนมิถุนายน

        - เดือนกรกฎาคม

        - เดือนสิงหาคม

        - เดือนกันยายน

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

7. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565