การบริหารองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1258.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4211.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ความพึงพอใจการให้บริการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 (ไม่มีข้อร้องเรียน)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ไม่มีข้อร้องเรียน)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองบริหารงานวิจัย


การบริหารทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561