รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

โทร : 054-466666 ต่อ 1045

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ

โทร : 054-466666 ต่อ 1045


ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวอัญชลี เทียมคีรี

โทร : 054-466666 ต่อ 1045


งานธุรการ

นางสาววิจิตรา แก้วปุก

หัวหน้างานธุรการ

โทร : 054-466666 ต่อ 1045

หน่วยบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ ITA
หน่วยสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ สืบโม้

นักวิชาการพัสดุ

โทร : 054-466666 ต่อ 1045

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์

นางสาวหร้อหนะ มัยหมาด

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 054-466666 ต่อ 1045

หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยนโยบายและแผน

นางสาวน้ำฝน รัตนพระ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 8947

เลขานุการผู้บริหาร

นายสมภพ ธุระพ่อค้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1045

หน่วยสารบรรณ

นางสาวฐิติรัตน์ ทองคำเปลว

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 054-466666 ต่อ 1045

หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาววาสนา บุญทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1045

หน่วยประชุมและพิธีการ
หน่วยบริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง


งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

นางจีรัชญ์ ริมจันทร์

หัวหน้างานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

โทร : 054-466666 ต่อ 1047

ทุนวิจัย Unit of Excellence
ทุนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
โครงการ U2T

นางสาวบุษบา วงศ์ไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1047

ทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
โครงการ U2T, งาน MOU

นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1047

ทุนวิจัย Unit of Excellence
ทุนวิจัย Fundamental Fund

นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1047

ทุนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1047

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ทุน Strategic Fund

นางสาวสิรินุช นนท์ศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1047

ทุน Fundamental Fund ,ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ,
ทุนวิจัยรายได้คณะ, ประสานงานสถาบันฯ


งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

นายจักรพงค์ มาลีพัตร

หัวหน้างานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

โทร : 054-466666 ต่อ 1048

พะเยาวิจัย, บัณฑิตศึกษา,โครงงานนิสิต

นางปรานอม สมิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1048

รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วสืบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1048

วารสารนเรศวรพะเยา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

นางสาววริศรา คลังนุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1048

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวสิริทัชญา พามณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1048

พะเยาวิจัย, บัณฑิตศึกษา,โครงงานนิสิต


งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

นายณัฎฐ์ จันทร์บรรจง

หัวหน้างานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

โทร : 054-466666 ต่อ 1046

Super KPI, University Ranking

นางสาวศิริลักษณ์ พิมมะสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1046

Super KPI

นางสาวแววดาว ทิพวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1049

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นางสาววราภรณ์ เครือมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1049

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นางสาวเด่นนภา ปัสตัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1046

University Ranking, UP Research Big Data

นางสาวสุดาพร อาจหาญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร : 054-466666 ต่อ 1046

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

นายธนภัทร นวลศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 054-466666 ต่อ 1046

หน่วยเครือข่ายการวิจัย, สื่อสารองค์กร