รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย


ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวอัญชลี เทียมคีรี

โทร : 054-466666 ต่อ 1045


งานธุรการ

นางสาววิจิตรา แก้วปุก

หัวหน้างานธุรการ

หน่วยบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ ITA
หน่วยสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ สืบโม้

นักวิชาการพัสดุ

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์

นางสาวหร้อหนะ มัยหมาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยนโยบายและแผน

นางสาวน้ำฝน รัตนพระ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการผู้บริหาร

นายสมภพ ธุระพ่อค้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยสารบรรณ

นางสาวฐิติรัตน์ ทองคำเปลว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาววาสนา บุญทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยประชุมและพิธีการ
หน่วยบริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง


งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

นางจีรัชญ์ ริมจันทร์

หัวหน้างานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

ทุนวิจัย Unit of Excellence
ทุนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
โครงการ U2T

นางสาวบุษบา วงศ์ไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
โครงการ U2T, งาน MOU

นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทุนวิจัย Unit of Excellence
ทุนวิจัย Fundamental Fund

นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทุนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ทุน Strategic Fund

นางสาวสิรินุช นนท์ศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทุน Fundamental Fund ,ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ,
ทุนวิจัยรายได้คณะ, ประสานงานสถาบันฯ


งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

นายจักรพงค์ มาลีพัตร

หัวหน้างานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

พะเยาวิจัย, บัณฑิตศึกษา,โครงงานนิสิต

นางปรานอม สมิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วสืบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วารสารนเรศวรพะเยา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

นางสาววริศรา คลังนุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวสิริทัชญา พามณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พะเยาวิจัย, บัณฑิตศึกษา,โครงงานนิสิต


งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

นายณัฎฐ์ จันทร์บรรจง

หัวหน้างานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

Super KPI, University Ranking

นางสาวศิริลักษณ์ พิมมะสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Super KPI

นางสาวแววดาว ทิพวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นางสาวเด่นนภา ปัสตัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

University Ranking, UP Research Big Data

นางสาวสุดาพร อาจหาญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

นางวราภรณ์ ใจประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยเครือข่ายการวิจัย, สื่อสารองค์กร