ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม UPIS-1 รูปแบบการจัดทำต้นแบับผลงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : (ดาวน์โหลด) | (คำแนะนำ)

แบบฟอร์ม UPIS-1 รูปแบบการจัดทำต้นแบับผลงาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : (ดาวน์โหลด) | (คำแนะนำ)

แบบฟอร์ม UPIS-2 แบบสรุปจำนวนผลงาน : (ดาวน์โหลด)