ประวัติความเป็นมา

          ปี พ.ศ. 2553 “กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ โดยเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาธรรม และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 7 งาน ได้แก่

          1. งานธุรการ

          2. งานการจัดการทุน

          3. งานการจัดการผลงานวิจัย

          4. งานบริการวิชาการ

          5. งานพัฒนาระบบคุณภาพ

          6. งานส่งเสริมและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

          7. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

           ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน โดยได้ ยุบรวมงานพัฒนาระบบคุณภาพ และงานส่งเสริมและสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็น งานประกันคุณภาพการศึกษา และโอนย้ายไปสังกัดยังกองบริการการศึกษา และ กำหนดโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานขึ้นใหม่ เปลี่ยนชื่อ เป็น “กองบริหารงานวิจัย” ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 ชื่อภาษาอังกฤษของกองบริหารงานวิจัย เรียกว่า “Division of Research Administration”

          โดยปัจจุบัน กองบริหารงานวิจัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน ได้แก่

          1. งานธุรการ

          2. งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

          3. งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

          4. งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

          

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

กองบริหารงานวิจัยได้ยึดหลักปรัชญาเดียวกันกับมหาวิทยาลัย คือ

          “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" ( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All )

          

ปณิธาน (DETERMINATION)

กองบริหารงานวิจัยได้ยึดหลักปณิธานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยคือ

          “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ( Wisdom for Community Empowerment )

          

วิสัยทัศน์ (VISION)

          กองบริหารงานวิจัยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

          

นโยบาย (POLICY)

          กองบริหารงานวิจัย มีนโยบายดำเนินการบริหารงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

          1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

          2. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

          3. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม

          

พันธกิจ (MISSION)

          กองบริหารงานวิจัย มีพันธกิจตามพันธกิจด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ที่ต้องพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ที่เกิดการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การทำวิจัยมากขึ้น เพิ่มคุณภาพงานวิจัยมากขึ้น ส่งเสริม และสนับสนุนการทำวิจัยที่สมดุลที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ แหล่งถ่ายทอด ความรู้สู่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

          

เป้าประสงค์ (GOAL)

          กองบริหารงานวิจัย มีเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

          1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ

          2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น