แผน

แผนปฏิบัติการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2562-รอบ-12-เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองบริหารงานวิจัย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริหารงานวิจัย

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564