จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

2. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1

3. รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

4. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 2

6. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7.รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

8. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3

10. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11. แบบรายงานผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

12. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13. งานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน

        - เดือนกรกฎาคม

        - เดือนสิงหาคม

        - เดือนกันยายน

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

      >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

           3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

     
      >> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           1. ประจำเดือนตุลาคม

           2. ประจำเดือนพฤศจิกายน

           3. ประจำเดือนธันวาคม

           4. ประจำเดือนมกราคม

           5. ประจำเดือนกุมภาพันธ์

           6. ประจำเดือนมีนาคม

           7. ประจำเดือนเมษายน

           8.ประจำเดือนพฤษภาคม

           9.ประจำเดือนมิถุนายน

           10. ประจำเดือนกรกฎาคม

           11. ประจำเดือนสิงหาคม

           12. ประจำเดือนกันยายน

           13. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     
      >> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           1. ประจำไตรมาสที่ 1

           2. ประจำไตรมาสที่ 2

           3. ประจำไตรมาสที่ 3

           4 ประจำไตรมาสที่ 4

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

      >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

           2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

           3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

           4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

           5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

           6. ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

           7. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

           8. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

     
      >> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           1. ประจำเดือนตุลาคม

           2. ประจำเดือนพฤศจิกายน

           3. ประจำเดือนธันวาคม

           4. ประจำเดือนมกราคม

           5. ประจำเดือนกุมภาพันธ์

           6. ประจำเดือนมีนาคม

           7. ประจำเดือนเมษายน

           8. ประจำเดือนพฤษภาคม

           9. ประจำเดือนมิถุนายน

           10. ประจำเดือนกรกฎาคม

           11. ประจำเดือนสิงหาคม

           12. ประจำเดือนกันยายน

     
      >> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           1. ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 1

           2. ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 2

           3. ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 3

           4. ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 4

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

      >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           1. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

           2. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

           3. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

           4. ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

           5. ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

           6. ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

           7. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4

           8. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5

           9. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6

           10. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7

           11. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8

           12. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9

           13. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 10

           14. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 11

           15. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12

           16. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 13

     
      >> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           1. ประจำเดือนตุลาคม

           2. ประจำเดือนพฤศจิกายน

           3. ประจำเดือนธันวาคม

           4. ประจำเดือนมกราคม

           5. ประจำเดือนกุมภาพันธ์

           6. ประจำเดือนมีนาคม

           7. ประจำเดือนเมษายน

           8. ประจำเดือนพฤษภาคม

           9. ประจำเดือนมิถุนายน

           10. ประจำเดือนกรกฎาคม

           11. ประจำเดือนสิงหาคม

     
      >> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           1. ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 1

           2. ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 2

           3. ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 3