THE Impact Rankings

มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน : University of Phayao and Sustainable Development Goals

“THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ ได้จัดประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคม และชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ทั่วโลก ใน 17 เป้าหมาย รวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญมากขึ้นและถูกใช้เป็นฐานการกำหนดนโยบายของประเทศและองค์กร และมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking เมื่อปี 2019

SDG 1: ขจัดความยากจน
SDG 2: ขจัดความหิวโหย
SDG 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
SDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ
SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

U-Multirank

U-Multirank University of Phayao

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank ถูกจัดขึ้นโดยสหภาพยุโรป (EU) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันแห่งนี้จะทำหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยได้รับการคาดหมายว่า จะมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกประมาณ 500 แห่งร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกและจะเริ่มประเดิมประกาศอันดับในช่วงต้นปี ค.ศ.2014 เป็นต้นไป

U-Multirank จะประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากผลงานใน 5 ด้าน คือ ชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัย, คุณภาพของการเรียนการสอน,บทบาทที่เกี่ยวกับการศึกษาระหว่างประเทศ,ผลแห่งความเร็วจากการถ่ายทอดความรู้,การริเริ่มในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตของภูมิภาค

Scimago Institutions Ranking

Scimago Institutions Rankings (SIR)

"Scimago Institutions Rankings (SIR)" เป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ได้แก่

1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media